POWERED BY

Concorida Design
DGA S.A.

Zarejestruj się na bezpłatne szkolenia Dostępny Design.
Projektowanie bez barier.

Zapewnij przewagę konkurencyjną swojej firmie, zespołowi, produktom i usługom.

  Dane firmy

  Nazwa firmy*

  NIP*

  Wielkość firmy*:

  Województwo, w którym zarejestrowana jest firma*:

  Adres strony www:

  Osoba kontaktowa w sprawie zgłoszenia

  Imię i Nazwisko*

  Adres mailowy*

  Numer telefonu*

  Preferencje dotyczące obszarów doradztwa biznesowego
  (Proszę wybrać nie więcej niż 5)

  Chcę skorzystać z pakietu usług doradczych z zakresu Każda z osób biorących udział w szkoleniu może skorzystać z pakietu 6h doradztwa biznesowego w wybranych przez siebie obszarach. Zaznacz już teraz interesujące Ciebie obszary. Więcej na temat doradztwa przeczytasz w zakładce "Obszary doradztwa"

  Jeżeli masz sprecyzowane potrzeby szkoleniowe i doradcze, podziel się nimi z nami, a uwzględnimy je w szkoleniach prowadzonych dla Twojej Firmy.

  Skąd dowiedziałaś się / dowiedziałeś się o szkoleniu?

  Inne:
  * Pole obowiązkowe

  Pobierz zestaw niezbędnych dokumentów

  Zgodnie z art. 13 pkt 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
  z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego RODO informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pro Design Sp. z o.o, z siedzibą w Poznaniu przy ul. Zwierzynieckiej 3.
  2. Kontakt z inspektorem ochrony danych możliwy jest pod adresem: iod@concordiadesign.pl .
  3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne.
  4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 (1) lit. a RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.
  5. Podstawą prawną przesyłania informacji drogą elektroniczną jest ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.0.344).
  6. Pani/Pana dane osobowe zostaną udostępnione firmie DGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Towarowej 37, występującemu jako odrębny administrator w celu realizacji szkolenia Dostępny Design projektowanie bez barier.
  7. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane odpowiednim odbiorcom,
  w szczególności instytucjom uprawnionym do kontroli działalności administratora lub podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa.
  8. Dostęp do Pani/Pana danych mogę mieć także inne podmioty współpracujące z Pro Design Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Zwierzynieckiej 3. Będą to między innymi podmioty zajmujące się promocją usług oraz produktów Pro Design.
  9. Posiada Pani/Pan prawo do:
  – sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
  – żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
  – żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
  – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
  – przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.
  10. Dane osobowe należące do Pani/Pana mogą podlegać profilowaniu.
  11. Pozyskane Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
  12. Pani/Pana dane przetwarzane w związku z realizacją celu marketingowego na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody będą przechowywane przez okres 5 lat lub do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem tego celu przetwarzania, lub do czasu cofnięcia wyrażenia zgody.
  13. Jeżeli Pani/Pan uważają, że podane dane osobowe są przetwarzane niezgodnie
  z prawem, można wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).