Śledź nasze social media i dowiedz się pierwszy_a, kiedy rusza III edycja programu Dostępny Design. Jeśli interesuje Cię temat dostępności, sprawdź nasze materiały edukacyjne TUTAJ

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

w ramach realizacji projektu nr POWR.02.21.00-00-DO04/21
„Dostępny Design II” przez
DGA Spółka Akcyjna (dalej: „Regulamin”)

§ 1
Definicje

Ilekroć w Regulaminie użyte zostaną poniższe terminy, należy rozumieć je jako:

 1. Projekt – oznacza projekt pt. „Dostępny Design II” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki edukacji, Działanie 2.21: wzrost liczby przedsiębiorstw objętych działaniami służącymi poprawie zarządzania, rozwojowi kapitału ludzkiego oraz wspierającymi procesy innowacyjne;
 2. PO WER – oznacza Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój;
 3. Instytucja Pośrednicząca – oznacza Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości;
 4. Organizator – oznacza DGA Spółka Akcyjna, ul. Towarowa 37, 61-896 Poznań;
 5. Pomoc publiczna – oznacza wszelką pomoc przyznaną przez Państwo członkowskie lub przy użyciu zasobów państwowych w jakiejkolwiek formie, która zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów oraz wpływająca tym samym na wymianę handlową między Państwami Członkowskimi;
 6. Pomoc de minimis – oznacza pomoc osobnej kategorii Pomocy publicznej. Z założenia jest to wsparcie o niewielkich rozmiarach, które nie powoduje naruszenia podstawowych zasad traktatowych (tzw. progu odczuwalności). Krótko mówiąc nie zakłóca konkurencji na rynku;
 7. Przedsiębiorca – oznacza przedsiębiorcę zgodnie z definicją zawartą w Ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości art. 3 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy;
 8. Beneficjent Pomocy – oznacza Przedsiębiorcę, który otrzymuje pomoc publiczną w ramach Projektu;
 9. Uczestnik – oznacza Beneficjenta Pomocy lub pracownika delegowanego przez Beneficjenta Pomocy biorącego udział w wybranej formie wsparcia;
 10. Umowa – oznacza umowę na udział Przedsiębiorstwa w Projekcie, zawieraną pomiędzy Organizatorem a Przedsiębiorcą,
 11. Szkolenie, doradztwo – oznacza formę wsparcia udzielanego w ramach Projektu;
 12. Wniosek o dofinansowanie – oznacza wniosek o dofinansowanie złożony przez Organizatora do Instytucji Pośredniczącej.
 13. Pracownik przedsiębiorstwa – należy przez to rozumieć osobę, o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości:
 • pracownika w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U.
  z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495);
 • pracownika tymczasowego w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 9 lipca 2003 r.
  o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1563);
 • osobę wykonującą pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarła z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy[1], lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy;
 • właściciela pełniącego funkcje kierownicze;
 • wspólnika w tym partnera prowadzącego regularną działalność w przedsiębiorstwie
  i czerpiącego z niego korzyści finansowe.

 

§ 2
Informacje ogólne  

 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie.
 2. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Projekt realizowany jest przez Organizatora w oparciu o:
  a) wniosek o dofinansowanie złożony przez Organizatora oraz umowę nr UDA-POWR.02.21.00-00-DO04/21 podpisaną z Instytucją Pośredniczącą,
  b) ogólne wytyczne oraz przepisy prawa związane z wdrażaniem PO WER.
 3. Biuro Projektu mieści się w siedzibie Organizatora – Poznań (61-896), ul. Towarowa 37, dane kontaktowe: tel. 61 859 59 00, email: biuro@dostepnydesign.pl, strona internetowa: www.dostepnydesign.pl.
 4. Okres realizacji Projektu: 1 stycznia 2022 r. do 30 września 2023 r.
 5. Liczba zaplanowanych szkoleń oraz godzin doradztwa poszkoleniowego:
  a) szkolenie – część ogólna (obligatoryjne): technologie kompensacyjne i asystujące oraz zasady uniwersalnego projektowania (6 godz.),
  b) szkolenie – część specjalistyczna (obligatoryjne): możliwości komercjalizowania rozwiązań z zakresu technologii asystujących/kompensacyjnych oraz uniwersalnego projektowania (10 godz.),
  c) doradztwo poszkoleniowe indywidualne (fakultatywne) związane bezpośrednio z przedmiotem szkoleń wskazanych w lit. a) oraz b); świadczenie specjalistycznych porad na przykład w zakresie projektowania produktów i usług w taki sposób, aby były one w możliwie najwyższym stopniu użyteczne dla wszystkich, w tym osób z niepełnosprawnościami (średnio: 12 godz./Uczestnika; minimum 1 godz./Uczestnika, maksimum 15 godz./Uczestnika). Wsparcie odbywać będzie się w układzie: 50% praca własna doradcy, 50% spotkania z Uczestnikiem.
 6. Zasięg terytorialny Projektu obejmuje obszar całego kraju, tj. wszystkie przedsiębiorstwa działające w granicach Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. Projekt skierowany jest do 80 Przedsiębiorców zainteresowanych planowaniem strategii rozwoju w oparciu o technologie asystujące i kompensacyjne oraz zasad projektowania uniwersalnego, którzy spełniają warunki określone w § 4 Regulaminu.

§ 3
Beneficjenci Pomocy 

 1. Beneficjentami Pomocy mogą być Przedsiębiorcy, którzy:
  a) posiadają siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
  b) przynależą do sektora przedsiębiorstw zgodnie z definicją zawartą w Ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości art. 3 ust. 1 oraz ust. 2;
  c) nie spełniają warunków wykluczających możliwość otrzymania przez nich pomocy de minimis lub pomocy publicznej, w tym między innymi przedsiębiorstw posiadających PKD działalności wykluczonej ze wsparcia w ramach pomocy de minimis[2];
  d) są zainteresowani planowaniem rozwoju w oparciu o technologie asystujące i kompensacyjne oraz projektowanie uniwersalne.
 2. Beneficjent Pomocy podpisując umowę oświadcza, że ma świadomość faktu, iż jego osobisty udział lub udział jego pracowników w organizowanych formach wsparcia stanowi formę pomocy publicznej udzielonej ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa.
 3. Wielkość pomocy finansowej stanowiącej pomoc publiczną dla Beneficjenta Pomocy wynosi 100% wydatków objętych regułami pomocy de minimis w ramach Projektu.
 4. Przedsiębiorstwo może delegować od 1 do maksymalnie 10 osób kwalifikujących się do udziału
  w projekcie.[3]

 

§ 4
Kryteria uczestnictwa w Projekcie 

 1. Beneficjentem pomocy może być Przedsiębiorstwo mające siedzibę (zgodnie z dokumentem rejestrowym KRS lub CEIDG) na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Do projektu kwalifikują się w pierwszej kolejności premiowane będą Przedsiębiorstwa prowadzące działalność związaną z co najmniej jednym z poniższych zakresów:
  a) produkcja, import, wprowadzanie do obrotu i dystrybucja produktów, których funkcjonalność może zostać dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i ograniczeniami funkcjonalnymi,
  b) projektowanie i świadczenie usług, które ze względu na swój zakres przedmiotowy lub charakter mogą zostać dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i ograniczeniami funkcjonalnymi.
 2. Do udziału w projekcie Beneficjent pomocy może delegować pracownika (lub pracowników), który na dzień przystąpienia do Projektu spełnia następujące kryteria:
  a) jest zatrudniony u Beneficjenta Pomocy zgodnie z definicją pracownika wskazaną w § 1 ust. 13,
  b) jest (w strukturze Beneficjenta Pomocy) zaangażowany, lub planowane jest jego zaangażowanie w proces planowania rozwoju w oparciu o technologie asystujące i kompensacyjne oraz projektowanie uniwersalne.
 3. O udział w Projekcie ubiegać mogą się wyłącznie podmioty posiadające status przedsiębiorstwa zgodnie z definicją w § 1 ust. 7.
 4. Beneficjentem pomocy mogą być wyłącznie Przedsiębiorstwa, które mogą otrzymać pomoc de minimis, tj. w roku, w którym ubiegają się o pomoc oraz w dwóch poprzedzających go latach otrzymały pomoc de minimis, której wartość brutto, łącznie z pomocą o którą się ubiega, nie przekracza równowartości w złotych kwoty 200.000,00 euro, a w przypadku wsparcia działalności w sektorze transportu drogowego równowartości w złotych kwoty 100.000,00 euro, obliczonych według średniego kursu NBP obowiązującego w dniu udzielenia pomocy. Z możliwości otrzymania pomocy de minimis wykluczone są: przedsiębiorstwa prowadzące działalność sektorze rybołówstwa i akwakultury, objęte rozporządzeniem Rady (WE) nr 104/2000; przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją podstawową produktów rolnych; przedsiębiorstwa prowadzące działalność w sektorze przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych.[4]
 5. O udział w Projekcie ubiegać mogą się wyłącznie Pracownicy Przedsiębiorstwa, którzy nie uczestniczą (lub uczestniczyli) w innym projekcie dofinansowanym w ramach konkursu 02.21.00-IP.09-00-002/20 lub POWR.02.21.00-IP.09-00-002/21[5].

§ 5
ZASADY REKRUTACJI 

 1. Proces rekrutacji ma charakter otwarty, tj. rekrutacja jest prowadzona w sposób gwarantujący zachowanie równych szans.
 2. Jedno Przedsiębiorstwo może uczestniczyć w Projekcie tylko jeden raz.
 3. Pracownik przedsiębiorstwa może uczestniczyć w Projekcie tylko jeden raz.
 4. Nabór do Projektu jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych, spełniających warunki wymienione w § 4.
 5. Organizację procesu rekrutacji prowadzi Kierownik Projektu oraz eksperci ds. rekrutacji.
 6. Rekrutacja prowadzona jest poprzez Biuro Projektu w sposób ciągły, począwszy od
  1 stycznia 2022 r., aż do momentu wyczerpania miejsc szkoleniowych i doradczych.
 7. Zgłoszenie do udziału w Projekcie odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (wraz z załącznikami), którego wzór zamieszczony jest na stronie internetowej: dostepnydesign.pl, a następnie dostarczenie oryginału poprawnie wypełnionych oraz podpisanych dokumentów rekrutacyjnych stanowiących załączniki nr 1-8 do Regulaminu do Biura Projektu (adres Organizatora wskazany w §1 ust. 4).
 8. Rekrutacja do udziału w Projekcie podzielona została na 4 etapy:
  a) ETAP I – ocena formalna (kryteria dostępu) – zgłoszenia rozpatrywane będą na bieżąco według kolejności ich wpływu; ocena zakończy się nie później niż w przeciągu 5 dni roboczych od dnia wpływu zgłoszenia w wersji elektronicznej. W ramach oceny kryteriów formalnych, Organizator może wezwać Zgłaszającego do jednorazowego uzupełnienia formularza zgłoszeniowego i/lub dostarczenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów formalnych. Zgłaszający zobowiązany jest do uzupełnienia i/lub dostarczenia wskazanych dokumentów w terminie 2 dni roboczych od dnia wysłania wezwania na adres poczty elektronicznej Zgłaszającego podanej w formularzu,
  b) ETAP II – ocena możliwości przyznania pomocy publicznej (w tym pomocy de minimis) na rzecz Zgłaszającego. Ocena dokonywana jest na podstawie danych wskazanych w formularzu zgłoszeniowym oraz weryfikowana w oparciu o dane zawarte w Systemie Udostępniania Danych o Pomocy Publicznej[6],
  c) ETAP III – ocena Uczestnika Projektu – identyfikacja działalności Przedsiębiorstwa z uwzględnieniem dyrektywy PE i Rady (UE) nr 2019/882 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie wymogów dostępności produktów i usług – Europejskim Aktem o Dostępności (EAA). Ocena dokonywana będzie na podstawie opisu charakterystyki przedsiębiorstwa zawartego w formularzu zgłoszeniowym (maksymalnie uzyskać można 5 punktów):
  – działalność przedsiębiorstwa związana jest z produkcją, importem, wprowadzaniem do obrotu i dystrybucją produktów, których funkcjonalność może być dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i z ograniczonym funkcjonowaniem lub z projektowaniem i świadczeniem usług, które ze względu na swój charakter mogą zostać dostosowane do potrzeb z niepełnosprawnościami i z ograniczonym funkcjonowaniem (kryterium dostępu: 1 pkt),
  – przynależność do katalogu produktów i usług wskazanych jako przykładowe w kryterium 6[7] (0-1 pkt.),
  – stopień spójności z dziedzinami Europejskiego Aktu o Dostępności (EAA) oraz znaczenie proponowanych przez Przedsiębiorstwo produktów i usług w życiu codziennym osób z niepełnosprawnościami (0-3 pkt.);
  d) ETAP IV – Określenie kryteriów premiujących – Wnioskodawca otrzymuje dodatkowe punkty, jeżeli wśród zgłaszanych pracowników są:
  – kobiety (+2 pkt.);
  – osoby z niepełnosprawnościami[8] (+2 pkt).
 9. W przypadku równiej ilości punktów o przystąpieniu do Projektu decydować będzie kolejność zgłoszeń, przy czym uznaje się, że zgłoszenie uznaje się w tym przypadku za złożone gdy zostało wypełnione poprawnie i jest kompletne pod względem formalnym.
 10. Na podstawie zakończonej oceny zgłoszeń sporządzana jest lista rankingowa a następnie Organizator dokonuje przekazania informacji przedsiębiorstwom o wynikach weryfikacji drogą elektroniczną (email) i przesłania umowy projektowej wraz z załącznikami (w przypadku firm zakwalifikowanych do udziału w Projekcie).
 11. W przypadku niezakwalifikowania się do udziału w Projekcie, w terminie 3 dni roboczych od daty przekazania przez Organizatora informacji o wynikach rekrutacji, Zgłaszający może złożyć odwołanie, które rozpatrywane jest przez Organizatora w terminie nie dłuższym niż
  5 dni roboczych. Odwołanie powinno zostać złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Odwołanie powinno zostać wysłane na adres Organizatora. Dopuszcza się możliwość złożenia odwołania w formie elektronicznej mailem na adres mailowy: biuro@dostepnydesign.pl.
 12. Niezakwalifikowane Przedsiębiorstwa, spełniające jednakże kryteria formalne, zapisane zostaną na liście rezerwowej, zgodnie z liczbą uzyskanych punktów i/lub kolejnością zgłoszeń do Projektu. Przedsiębiorstwa z listy rezerwowej zostaną zaproszone do udziału w Projekcie w przypadku rezygnacji lub dyskwalifikacji uczestnika wcześniej zakwalifikowanego do udziału w projekcie.
 13. Zarówno lista podstawowa jak i rezerwowa zamieszczona zostanie na stronie internetowej Projektu.
 14. Zgłaszający zaproszony do udziału w Projekcie ma obowiązek w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty poinformowania o zakwalifikowaniu podpisać umowę udziału w Projekcie pomiędzy Przedsiębiorstwem a Organizatorem, wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do Regulaminu. W przypadku niepodpisania umowy w wyznaczonym terminie, Organizator zastrzega sobie możliwość skreślenia Przedsiębiorstwa z listy podmiotów zakwalifikowanych do projektu. Przedsiębiorstwa skreślone z listy podmiotów zakwalifikowanych tracą możliwość ubiegania się o udział w projekcie w ramach kolejnych naborów.
 15. Przedsiębiorstwo zgłaszające się do Projektu[9], w przypadku złożenia oświadczeń niezgodnych
  z prawdą, może zostać pociągnięte do odpowiedzialności odszkodowawczej wobec Organizatora, w szczególności w przypadku, gdy poprzez złożenie oświadczeń niezgodnych z prawdą narazi Organizatora na jakiekolwiek konsekwencje prawne bądź finansowe.
 16. Organizator zastrzega sobie możliwość anulowania naboru, w szczególności w przypadku wprowadzenia istotnych zmian w przepisach prawa mających wpływ na warunki przeprowadzania naboru lub zdarzeń o charakterze siły wyższej. W takim przypadku Zgłaszającemu nie przysługuje możliwość wystąpienia z roszczeniem o odszkodowanie.
 17. Wszelkie pytania dotyczące wypełnienia formularzy zgłoszeniowych należy kierować na adres e-mail: biuro@dostepnydesign.pl; tel. 61 643 51 00.

 

§ 6
Organizacja usług 

 1. W ramach Projektu realizowane będą następujące formy wsparcia:
  a) w formie szkoleniowej:
  – szkolenie ogólne dotyczące technik kompensacyjnych i asystujących oraz zasad uniwersalnego projektowania (6 godz./[10]
  – szkolenie specjalistyczne z zakresu możliwości komercjalizowania rozwiązań z zakresu technologii asystujących/kompensacyjnych oraz uniwersalnego projektowania (10 godz.),
  Szkolenia odbywać będą się w formie hybrydowej (stacjonarnie i/lub online za pośrednictwem dedykowanej platformy internetowej) w formie wykładów oraz warsztatów udoskonalających umiejętności praktyczne, w grupach liczących średnio 10 osób, jednak nie mniej niż 6 i więcej niż 16 osób. Warunkiem ukończenia jest minimum 90% obecność w szkoleniach oraz uzyskanie minimum 50% poprawnych odpowiedzi w teście końcowym. Po zakończeniu szkolenia Uczestnik (pracownik) otrzyma certyfikat potwierdzający znajomość zasad uniwersalnego projektowania. Dodatkowo Uczestnik (Przedsiębiorstwo)  otrzyma specjalny znak (logotyp), który może wykorzystywać w komunikacji z klientami i kontrahentami,b)w formie indywidualnego doradztwa poszkoleniowego (wsparcie fakultatywne):

  • profesjonalne wsparcie doradcze związane bezpośrednio z tematyką szkoleń, tj. planowaniem strategii rozwoju w związku z komercjalizacją rozwiązań z zakresu technik kompensacyjnych i asystujących oraz zasad uniwersalnego projektowania;
  • świadczenie fachowych porad związanych z projektowaniem produktów i usług zapewniających użyteczność dla wszystkich w możliwie najwyższym stopniu. Doradztwo odbywać może się w formie stacjonarnej oraz zdalnej (online) w wymiarze średnio
   12 godz./Uczestnika[11] (limit: minimum 1 godz./Uczestnika, nie więcej niż 15 godz./Uczestnika) w układzie: 50% praca własna doradcy, 50% spotkania z Uczestnikiem.
 2. Beneficjent pomocy zobowiązany jest do bieżącego informowania Organizatora o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić ich dalszy udział w Projekcie oraz zgłaszania – wyłącznie
  w formie pisemnej – wszelkich zmian dotyczących informacji zawartych w dokumentach rekrutacyjnych.
 3. Beneficjent pomocy, który został zakwalifikowany do udziału w Projekcie i rozpoczął w nim udział, może zrezygnować z uczestnictwa w Projekcie tylko w przypadkach zastrzeżonych w ust. 5 niniejszego paragrafu.
 4. Beneficjent pomocy jest uprawniony do złożenia rezygnacji z udziału w projekcie najpóźniej 3 dni robocze przed rozpoczęciem pierwszej sesji szkoleniowej. Oświadczenie złożone musi zostać w siedzibie Organizatora w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 5. Uczestnik, który zrezygnował z uczestnictwa w Projekcie z powodu poważnej choroby, zobowiązany jest okazać zwolnienie lekarskie w terminie 3 dni od otrzymania tegoż dokumentu.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo skreślenia Uczestnika z listy Uczestników Projektu w następujących przypadkach:
  a) naruszenia przez Uczestnika postanowień Regulaminu,
  b) rażącego naruszenia porządku organizacyjnego podczas realizacji szkoleń i doradztwa,
  c) opuszczenia przez Uczestnika poszczególnych sesji doradztwa bez wcześniejszego usprawiedliwienia,
 7. Beneficjent pomocy, który zrezygnował z udziału w Projekcie z innych przyczyn niż wymienione
  w ust. 5 lub który został skreślony z listy Uczestników przez Organizatora, jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Organizatora kosztów związanych z udziałem Beneficjenta w Projekcie w wysokości wskazanej przez Organizatora. Maksymalna wysokość kosztów odnosi się do wartości pomocy publicznej udzielonej na rzecz Beneficjenta pomocy w ramach Projektu określonej w zaświadczeniu o uzyskanej pomocy de minimis.
 8. Szczegółowe warunki udziału w Projekcie zawarte są w Umowie projektowej stanowiącej załącznik nr 9 do Regulaminu rekrutacji, której wzór zamieszczony jest na stronie internetowej projektu dostepnydesign.pl.
 9. Wymagania sprzętowe oraz sieciowe do udziału w szkoleniach zdalnych (online): komputer PC lub laptop z kamerą i mikrofonem oraz dostęp do sieci Internet.
 10. Szkolenia realizowane w formie zdalnej są realizowane przy wykorzystaniu komunikatora ZOOM.
 11. Uczestnik jest zobligowany do wypełnienia pretestów i postestów przekazanych przez trenera w trakcie szkoleń organizowanych w trybie stacjonarnym/zdalnym.
 12. Minimalne wymagania sprzętowe, jakie musi spełniać komputer Uczestnika lub inne urządzenie do zdalnej komunikacji, jak również minimalne parametry dotyczące łącza sieciowego niezbędnego do prawidłowej obsługi i korzystania z platformy, której przeprowadzane będą szkolenia online określone zostały w załączniku nr 10.
 13. Niezbędne oprogramowanie umożliwiające Uczestnikom dostęp do prezentowanych treści
  i materiałów załączono do regulaminu- Załącznik nr 10.
 14. Okres ważności linku umożliwiającego uczestnictwo w szkoleniu. Jednorazowe spotkanie – link ma ważność 30 dni od momentu zaplanowania spotkania. W przypadku powtarzającego się spotkania – link ma ważność 365 dni od rozpoczęcia ostatniego wystąpienia spotkania (można z niego skorzystać przy kolejnych wystąpieniach tego wydarzenia).

§ 7
Obowiązki Uczestników Projektu

 

 1. Beneficjent pomocy ma obowiązek:
  a) dostarczyć wymagane dokumenty – stanowiące załączniki od 1 do 8 do Regulaminu, wypełnione i podpisane zgodnie z wytycznymi PO WER do Biura Projektu przed podpisaniem umowy;
  b) złożyć do Biura Projektu podpisaną umowę przed rozpoczęciem szkolenia lub doradztwa;
  c) stawić się osobiście lub oddelegować na szkolenie oraz doradztwo poszkoleniowe swojego pracownika, który jest zaangażowany, lub planowane jest jego zaangażowanie w proces planowania rozwoju w oparciu o technologie asystujące i kompensacyjne oraz projektowanie uniwersalne;
  d) w przypadku oddelegowania pracownika na szkolenie lub doradztwo poszkoleniowe – umożliwić pracownikowi przystąpienie do szkoleń lub doradztwa poszkoleniowego i dopilnować jego udziału w wyznaczonym przez Organizatora terminie;
  e) w przypadku szkoleń – wziąć udział osobiście lub dopilnować, aby delegowany pracownik wziął udział w co najmniej 90% realizowanych zajęć;
  f) w przypadku deklaracji skorzystania ze wsparcia w postaci doradztwa poszkoleniowego – wziąć udział osobiście lub dopilnować, aby delegowany pracownik wziął udział w doradztwie i podpisać formularz wykonania usługi doradztwa poszkoleniowego.
 2. Uczestnicy szkoleń oraz doradztwa poszkoleniowego specjalistycznego mają obowiązek:
  a) przestrzegania Regulaminu;
  b) punktualnego przybywania na szkolenia;
  c) w przypadku formy wsparcia w postaci szkolenia – obecności na co najmniej 90% godzin szkolenia;
  d) w przypadku wyboru formy wsparcia w postaci doradztwa poszkoleniowego – wzięcia udziału w doradztwie w zadeklarowanej ilości godzin;
  e) wypełniania ankiet i udzielania informacji w jaki sposób udzielone wsparcie przyczyniło się do podniesienia umiejętności i kwalifikacji Uczestników Projektu (w trakcie szkoleń, doradztwa poszkoleniowego, jak i do trzech miesięcy po ich zakończeniu).
 3. W związku z obowiązującym w Polsce stanem epidemii ogłoszonym w związku z COVID-19, Uczestnik przed wzięciem udziału w wybranej formie wsparcia, w przypadku gdy będzie się ona odbywała w trybie stacjonarnym:
  a) zobowiązuje się złożyć oświadczenie, że według jego najlepszej wiedzy w okresie ostatnich 14 dni, poprzedzających pierwszy dzień szkolenia lub doradztwa poszkoleniowego (w zależności co następuje wcześniej):
 • nie jest zakażony wirusem SARS-COV-2,
 • nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym,
 • nie miał bezpośredniej styczności z osobami zakażonymi wirusem SARS-COV-2;b) w przypadku, gdy w ciągu 14 dni od dnia jego udziału w pierwszym dniu szkolenia lub doradztwa (w zależności co następuje wcześniej) w ramach ww. projektu wystąpią u niego objawy zakażenia COVID 19, zobowiązuje się niezwłocznie poinformować o tym fakcie właściwe miejscowo służby sanitarne i epidemiologiczne, a także Organizatora na adres mailowy: biuro@dostepnydesign.pl oraz podjąć niezbędne kroki wg wskazań GIS https://www.gov.pl/web/koronawirus;
  c) zobowiązuje się do przestrzegania reżimu sanitarnego wskazanego w Regulaminie oraz zasad dotyczących bezpiecznego postępowania w trakcie udziału w szkoleniach lub doradztwie;
  d) ze względu na bezpieczeństwo Uczestników oraz trenerów Organizator zastrzega możliwość weryfikacji posiadania przez Uczestników Unijnego Certyfikatu Covid dokumentującego zaszczepienie, status ozdrowieńca lub aktualnego (zrobionego w ciągu 72 godzin) negatywnego testu na obecność wirusa (lub innych dokumentów potwierdzających powyżej określone stany). Okazanie powyższych dokumentów jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w wydarzeniu. Weryfikowane dane nie będą przekazywane do innych podmiotów bądź instytucji czy też utrwalane bądź przechowywane w jakikolwiek sposób przez Organizatora.

§ 8
Proces monitoringu i oceny

 

 1. Zgodnie z wymogami Projektu wszyscy Uczestnicy podlegają procesowi monitoringu mającemu na celu ocenę skuteczności działań podjętych w ramach Projektu.
 2. W celu przeprowadzenia procesu monitoringu, ewaluacji i oceny Uczestnicy wyrażają zgodę na przeprowadzanie przez Organizatora działań sprawdzających oraz udzielania informacji na temat efektów zrealizowanego wsparcia w ramach Projektu, również po zakończeniu udziału w Projekcie.

§ 9
Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i jest dokumentem obowiązującym
  w ramach Projektu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie. O wszelkich zmianach
  w Regulaminie Beneficjent będzie informować na stronie internetowej Projektu
 3. W przypadku konfliktu zapisów Regulaminu z ogólnymi wytycznymi i innymi aktami prawnymi służącymi do wdrażania PO WER pierwszeństwo mają te akty prawne.
 4. Regulamin podawany jest do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie go w Biurze Projektu oraz zamieszczenie na stronie internetowej Projektu.

Załączniki do Regulaminu:

Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy przedsiębiorstwa (wzór)

Załącznik nr 2 – Karta zgłoszenia uczestnika (wzór)

Załącznik nr 3 – Zakres wsparcia (wzór)

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o przynależności do danej kategorii przedsiębiorstwa (wzór)

Załącznik nr 5 – Oświadczenia dot. Obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych (wzór)

Załącznik nr 6– Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (wzór)

Załącznik nr 7 – Oświadczenie dotyczące otrzymanej pomocy de minimis (wzór)

Załącznik nr 8 – Klauzula informacyjna (przetwarzanie danych osobowych)

Załącznik nr 9 – Wzór umowy na udział Przedsiębiorstwa w Projekcie.

Załącznik nr 10 – Wymagania sprzętowe dla internetowej platformy szkoleniowej.

[1] Stosunek pracy – zgodnie z art. 22 par. 1 Kodeksu pracy. Stosunek pracy może powstać wyłącznie na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Stosunek pracy nie jest zatem nawiązywany w przypadku umów cywilnoprawnych (umowa zlecenie, o dzieło, agencyjna).

[2] Stosownie do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.

[3] W przypadku przedsiębiorstw kwalifikujących się do kategorii ‘inny’ (tj. nie należących do sektora mikro, mały, średni) Organizator zastrzega, iż suma wszystkich osób uczestniczących w projekcie i delegowanych przez ten rodzaj przedsiębiorstwa nie może przekroczyć 40.

[4] Dotyczy przypadków:

 • kiedy wysokość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów nabytych od producentów podstawowych lub wprowadzonych na rynek przez przedsiębiorstwa objęte pomocą;
 • kiedy przyznanie pomocy zależy od faktu przekazanie jej w części lub całości producentom podstawowym;

[5] Do udziału w projekcie możliwe będzie zakwalifikowane jedynie tych pracowników Przedsiębiorstwa, którzy nie byli objęci wsparciem w ramach projektów dofinansowanych w konkursu „Dostępność szansą na rozwój”.

[6] https://sudop.uokik.gov.pl.

[7] Szczegółowy opis kryterium nr 6 zawarty jest w załączniku nr 8 do Regulaminu Konkursu POWR.02.21.00-IP.09-00-002/21. Kryterium zostanie uznane za spełnione, jeżeli Przedsiębiorstwo wnioskodawcy prowadzi działalność w co najmniej z zakresów:

 1. Produkcja, import, wprowadzanie do obrotu i dystrybucja produktów, których funkcjonalność może zostać dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i ograniczeniami funkcjonalnymi (przez produkty, o których mowa w punkcie 1 rozumie się m.in. sprzęt komputerowy wraz z systemami operacyjnymi, terminale płatnicze (urządzenia oraz oprogramowanie), interaktywne terminale samoobsługowe, konsumenckie urządzenia wykorzystywane w dostępie do usług łączności elektronicznej, konsumenckie urządzenia do korzystania z audiowizualnych usług medialnych, czytniki książek elektronicznych).
 2. Projektowaniem i świadczeniem usług, które ze względu na swój zakres przedmiotowy lub charakter mogą zostać dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i ograniczeniami funkcjonalnymi (przez usługi rozumie się m.in. usługi łączności elektronicznej (w tym zgłoszenia alarmowe), usługi dostępu do audiowizualnych usług medialnych, usługi cyfrowe towarzyszące transportowi pasażerskiemu, usługi bankowości detalicznej, e-książki i ich oprogramowanie, handel elektroniczny).

[8] Konieczne załączenie orzeczenia o niepełnosprawności.

[9] Dotyczy również pracownika wskazanego przez Przedsiębiorstwo.

[10] W przypadku szkoleń: 1 godz. = 60 minut.

[11] W przypadku doradztwa: 1 godz. = 45 minut.

Pobierz zestaw niezbędnych dokumentów