REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

w ramach realizacji projektu nr POWR.02.21.00-00- DO05/20
„Dostępny Design” przez
DGA Spółka Akcyjna (dalej: „Regulamin”)

§ 1
Definicje

Ilekroć w Regulaminie użyte zostaną poniższe terminy, należy rozumieć je jako:
1. Projekt – oznacza projekt pt. „Dostępny Design” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki edukacji, Działanie 2.21: wzrost liczby przedsiębiorstw objętych działaniami służącymi poprawie zarządzania, rozwojowi kapitału ludzkiego oraz wspierającymi procesy innowacyjne;
2. PO WER – oznacza Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój;
3. Instytucja Pośrednicząca – oznacza Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości;
4. Organizator – oznacza DGA Spółka Akcyjna, ul. Towarowa 37, 61-896 Poznań;
5. Pomoc publiczna – oznacza wszelką pomoc przyznaną przez Państwo członkowskie lub przy użyciu zasobów państwowych w jakiejkolwiek formie, która zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów oraz wpływająca tym samym na wymianę handlową między Państwami Członkowskimi;
6. Pomoc de minimis – oznacza pomoc osobnej kategorii Pomocy publicznej. Z założenia jest to wsparcie o niewielkich rozmiarach, które nie powoduje naruszenia podstawowych zasad traktatowych (tzw. progu odczuwalności). Krótko mówiąc nie zakłóca konkurencji na rynku;
7. Przedsiębiorca – oznacza przedsiębiorcę zgodnie z definicją zawartą w U S T AWIE z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości art. 3 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy;
8. Beneficjent Pomocy – oznacza Przedsiębiorcę, który otrzymuje pomoc publiczną w ramach Projektu;
9. Uczestnik – oznacza Beneficjenta Pomocy lub pracownika delegowanego przez Beneficjenta Pomocy biorącego udział w wybranej formie wsparcia;
10. Umowa – oznacza umowę na udział Przedsiębiorstwa w Projekcie, zawieraną pomiędzy Organizatorem a Przedsiębiorcą,
11. Szkolenie, doradztwo – oznacza formę wsparcia udzielanego w ramach Projektu;
12. Wniosek o dofinansowanie – oznacza wniosek o dofinansowanie złożony przez Organizatora do Instytucji Pośredniczącej.
13. Pracownik przedsiębiorstwa – należy przez to rozumieć osobę, o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości:
• pracownika w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U.
z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495);
• pracownika tymczasowego w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 9 lipca 2003 r.
o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1563);
• osobę wykonującą pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarła z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy;
• właściciela pełniącego funkcje kierownicze;
• wspólnika w tym partnera prowadzącego regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiącego z niego korzyści finansowe.

§ 2
Informacje ogólne

1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie.
2. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Projekt realizowany jest przez Organizatora w oparciu o:
a) wniosek o dofinansowanie złożony przez Organizatora oraz umowę nr UDA-POWR.02.21.00-00-DO05/20 podpisaną z Instytucją Pośredniczącą,
b) ogólne wytyczne oraz przepisy prawa związane z wdrażaniem PO WER.
3. Biuro Projektu mieści się w siedzibie Organizatora – Poznań (61-896), ul. Towarowa 37, dane kontaktowe: tel. 61 859 59 00, email: biuro@dostepnydesign.pl, strona internetowa: www.dostepnydesign.pl.
4. Okres realizacji Projektu: 1 października 2020 r. do 30 września 2022 r.
5. Liczba zaplanowanych szkoleń oraz godzin doradztwa poszkoleniowego:
a) szkolenie – część ogólna (obligatoryjne): technologie kompensacyjne i asystujące oraz zasady uniwersalnego projektowania (17 godz./Uczestnika),
b) szkolenie – część specjalistyczna (obligatoryjne): możliwości komercjalizowania rozwiązań z zakresu technologii asystujących/kompensacyjnych oraz uniwersalnego projektowania
(16 godz./Uczestnika),
c) doradztwo poszkoleniowe indywidualne (fakultatywne) związane bezpośrednio
z przedmiotem szkoleń wskazanych w lit. a) oraz b); świadczenie specjalistycznych porad na przykład w zakresie projektowania produktów i usług w taki sposób, aby były one w możliwie najwyższym stopniu użyteczne dla wszystkich, w tym osób z niepełnosprawnościami (min. 1 godz./Uczestnika, maks. 15 godz./Uczestnika). Wsparcie odbywać będzie się w układzie: 50% praca własna doradcy, 50% spotkania z Uczestnikiem.
6. Zasięg terytorialny Projektu obejmuje Makroregion V, tj. województwa: wielkopolskie, zachodniopomorskie, lubuskie, dolnośląskie, z wyjątkiem wskazanym w §3 ust. 1 lit. a).
7. Projekt skierowany jest do 160 Przedsiębiorców zainteresowanych planowaniem strategii rozwoju w oparciu o technologie asystujące i kompensacyjne oraz zasad projektowania uniwersalnego, którzy spełniają warunki określone w § 4 Regulaminu.

§ 3
Beneficjenci Pomocy

1. Beneficjentami Pomocy mogą być Przedsiębiorcy, którzy:
a) posiadają siedzibę na terenie jednego z województw, które obejmuje Projekt (wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, lubuskiego, dolnośląskiego) – z wymienionych regionów pochodzić musi co najmniej 70% Przedsiębiorców, natomiast pozostałe 30% mogą stanowić Przedsiębiorcy posiadający siedzibę w innych województwach.
b) przynależą do sektora przedsiębiorstw zgodnie z definicją zawartą w Ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości art. 3 ust. 1 oraz ust. 2;
c) nie spełniają warunków wykluczających możliwość otrzymania przez nich pomocy de minimis lub pomocy publicznej, w tym między innymi przedsiębiorstw posiadających PKD działalności wykluczonej ze wsparcia w ramach pomocy de minimis ;
d) są zainteresowani planowaniem rozwoju w oparciu o technologie asystujące
i kompensacyjne oraz projektowanie uniwersalne.
2. Beneficjent Pomocy podpisując umowę oświadcza, że ma świadomość faktu, iż jego osobisty udział lub udział jego pracowników w organizowanych formach wsparcia stanowi formę pomocy publicznej udzielonej ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa.
3. Wielkość pomocy finansowej stanowiącej pomoc publiczną dla Beneficjenta Pomocy wynosi 100% wydatków objętych regułami pomocy de minimis w ramach Projektu.

§ 4
Kryteria uczestnictwa w Projekcie

1. Beneficjentem pomocy może być Przedsiębiorstwo mające siedzibę (zgodnie z dokumentem rejestrowym KRS lub CEIDG) na terenie jednego z województw, wskazanych w § 3 ust. 1 lit. a). Zgodnie z założeniami Projektu, w pierwszej kolejności premiowane będą Przedsiębiorstwa prowadzące działalność związaną w co najmniej jednym z poniższych zakresów:
a) produkcja, import, wprowadzanie do obrotu i dystrybucja produktów, których funkcjonalność może zostać dostosowana do potrzeb osób z niepełno sprawnościami
i ograniczeniami funkcjonalnymi,
b) projektowanie i świadczenie usług, które ze względu na swój zakres przedmiotowy lub charakter mogą zostać dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami
i ograniczeniami funkcjonalnymi.
2. Do udziału w projekcie Beneficjent pomocy może delegować pracownika (lub pracowników), który na dzień przystąpienia do Projektu spełnia następujące kryteria:
a) jest osobą w wieku produkcyjnym (kobieta: 18-59 lat, mężczyzna: 18-64 lata),
b) jest zatrudniony u Beneficjenta Pomocy zgodnie z definicją pracownika wskazaną w § 1 ust. 13,
c) jest (w strukturze Beneficjenta Pomocy) zaangażowany, lub planowane jest jego zaangażowanie w proces planowania rozwoju w oparciu o technologie asystujące
i kompensacyjne oraz projektowanie uniwersalne.
3. O udział w Projekcie ubiegać mogą się wyłącznie podmioty posiadające status przedsiębiorstwa zgodnie z definicją w § 1 ust. 7.
4. Beneficjentem pomocy mogą być wyłącznie Przedsiębiorstwa, które mogą otrzymać pomoc de minimis, tj. w roku, w którym ubiegają się o pomoc oraz w dwóch poprzedzających go latach otrzymały pomoc de minimis, której wartość brutto, łącznie z pomocą o którą się ubiega, nie przekracza równowartości w złotych kwoty 200.000,00 euro, a w przypadku wsparcia działalności w sektorze transportu drogowego równowartości w złotych kwoty 100.000,00 euro, obliczonych według średniego kursu NBP obowiązującego w dniu udzielenia pomocy. Z możliwości otrzymania pomocy de minimis wykluczone są: przedsiębiorstwa prowadzące działalność sektorze rybołówstwa i akwakultury, objęte rozporządzeniem Rady (WE) nr 104/2000; przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją podstawową produktów rolnych; przedsiębiorstwa prowadzące działalność w sektorze przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych.
5. O udział w Projekcie ubiegać mogą się wyłącznie Przedsiębiorstwa, które nie uczestniczą
w innym projekcie dofinansowanym w ramach konkursu POWR.02.21.00-IP.09-00-002/20,

§5
ZASADY REKRUTACJI

1. Proces rekrutacji ma charakter otwarty, tj. rekrutacja jest prowadzona w sposób gwarantujący zachowanie równych szans.
2. Jedno Przedsiębiorstwo może uczestniczyć w Projekcie tylko jeden raz.
3. Pracownik przedsiębiorstwa może uczestniczyć w Projekcie tylko jeden raz.
4. Nabór do Projektu jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych, spełniających warunki wymienione w § 4.
5. Organizację procesu rekrutacji prowadzi Kierownik Projektu oraz eksperci ds. rekrutacji.
6. Rekrutacja prowadzona jest poprzez Biuro Projektu w sposób ciągły, począwszy od
1 października 2020 r., aż do momentu wyczerpania miejsc szkoleniowych i doradczych.
7. Zgłoszenie do udziału w Projekcie odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (wraz z załącznikami), którego wzór zamieszczony jest na stronie internetowej: www.dostepnydesign.pl, a następnie dostarczenie oryginału poprawnie wypełnionych oraz podpisanych dokumentów rekrutacyjnych stanowiące załączniki nr 1-8 do Regulaminu do Biura Projektu (adres Organizatora wskazany w §1 ust. 4.
8. Rekrutacja do udziału w Projekcie podzielona została na 4 etapy:
a) ETAP I – ocena formalna (kryteria dostępu) – zgłoszenia rozpatrywane będą na bieżąco według kolejności ich wpływu; ocena zakończy się nie później niż w przeciągu 5 dni roboczych od dnia wpływu zgłoszenia w wersji elektronicznej. W ramach oceny kryteriów formalnych, Organizator może wezwać Zgłaszającego do jednorazowego uzupełnienia formularza zgłoszeniowego i/lub dostarczenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów formalnych. Zgłaszający zobowiązany jest do uzupełnienia i/lub dostarczenia wskazanych dokumentów w terminie 2 dni roboczych od dnia wysłania wezwania na adres poczty elektronicznej Zgłaszającego podanej w formularzu,
b) ETAP II – ocena możliwości przyznania pomocy publicznej (w tym pomocy de minimis) na rzecz Zgłaszającego. Ocena dokonywana jest na podstawie danych wskazanych w formularzu zgłoszeniowym oraz weryfikowana w oparciu o dane zawarte w Systemie Udostępniania Danych o Pomocy Publicznej ,
c) ETAP III – ocena Uczestnika Projektu – identyfikacja działalności Przedsiębiorstwa
z uwzględnieniem dyrektywy PE i Rady (UE) nr 2019/882 z dnia 17 kwietnia 2019 r.
w sprawie wymogów dostępności produktów i usług – Europejskim Aktem o Dostępności (EAA). Ocena dokonywana będzie na podstawie opisu charakterystyki przedsiębiorstwa zawartego w formularzu zgłoszeniowym (maksymalnie uzyskać można 5 punktów):
o działalność przedsiębiorstwa związana jest z produkcją, importem, wprowadzaniem do obrotu i dystrybucją produktów, których funkcjonalność może być dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami
i z ograniczonym funkcjonowaniem lub z projektowaniem i świadczeniem usług, które ze względu na swój charakter mogą zostać dostosowane do potrzeb
z niepełnosprawnościami i z ograniczonym funkcjonowaniem (kryterium dostępu – 1 pkt),
o przynależność do katalogu produktów i usług wskazanych jako przykładowe
w kryterium 6 (0-1 pkt.),
o stopień spójności z dziedzinami Europejskiego Aktu o Dostępności (EAA) oraz znaczenie proponowanych przez Przedsiębiorstwo produktów i usług w życiu codziennym osób z niepełnosprawnościami (0-3 pkt.);
d) ETAP IV – Określenie kryteriów premiujących – Wnioskodawca otrzymuje dodatkowe punkty, jeżeli wśród zgłaszanych pracowników są:
o kobiety (+2 pkt.);
o osoby z niepełnosprawnościami (+2 pkt).
9. W przypadku równiej ilości punktów o przystąpieniu do Projektu decydować będzie kolejność zgłoszeń, przy czym uznaje się, że zgłoszenie uznaje się w tym przypadku za złożone gdy zostało wypełnione poprawnie i jest kompletne pod względem formalnym.
10. Na podstawie zakończonej oceny zgłoszeń sporządzana jest lista rankingowa a następnie Organizator dokonuje przekazania informacji przedsiębiorstwom o wynikach weryfikacji drogą elektroniczną (email) i przesłania umowy projektowej wraz z załącznikami (w przypadku firm zakwalifikowanych do udziału w Projekcie).
11. W przypadku niezakwalifikowania się do udziału w Projekcie, w terminie 3 dni roboczych od daty przekazania przez Organizatora informacji o wynikach rekrutacji, Zgłaszający może złożyć odwołanie, które rozpatrywane jest przez Organizatora w terminie nie dłuższym niż
5 dni roboczych. Odwołanie winno zostać złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Odwołanie powinno zostać wysłane na adres Organizatora. Dopuszcza się możliwość złożenia odwołania w formie elektronicznej mailem na adres mailowy: biuro@dostepnydesign.pl.
12. Niezakwalifikowane Przedsiębiorstwa, spełniające jednakże kryteria formalne, zapisane zostaną na liście rezerwowej, zgodnie z liczbą uzyskanych punktów i/lub kolejnością zgłoszeń do Projektu. Przedsiębiorstwa z listy rezerwowej zostaną zaproszone do udziału w Projekcie w przypadku rezygnacji lub dyskwalifikacji uczestnika wcześniej zakwalifikowanego do udziału w projekcie.
13. Zarówno lista podstawowa jak i rezerwowa zamieszczona zostanie na stronie internetowej Projektu.
14. Zgłaszający zaproszony do udziału w Projekcie ma obowiązek w przeciągu 14 dni kalendarzowych od daty poinformowania o zakwalifikowaniu podpisać umowę udziału w Projekcie pomiędzy Przedsiębiorstwem a Organizatorem, wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do Regulaminu.
15. Przedsiębiorstwo zgłaszające się do Projektu , w przypadku złożenia oświadczeń niezgodnych z prawdą, może zostać pociągnięte do odpowiedzialności odszkodowawczej wobec Organizatora, w szczególności w przypadku, gdy poprzez złożenie oświadczeń niezgodnych z prawdą narazi Organizatora na jakiekolwiek konsekwencje prawne bądź finansowe.
16. Organizator zastrzega sobie możliwość anulowania naboru, w szczególności w przypadku wprowadzenia istotnych zmian w przepisach prawa mających wpływ na warunki przeprowadzania naboru lub zdarzeń o charakterze siły wyższej. W takim przypadku Zgłaszającemu nie przysługuje możliwość wystąpienia z roszczeniem o odszkodowanie.
17. Wszelkie pytania dotyczące wypełnienia formularzy zgłoszeniowych należy kierować na adres e-mail: biuro@dostepnydesign.pl; tel. 61 643 51 00.

§ 6
Organizacja usług

1. W ramach Projektu realizowane będą następujące formy wsparcia:
a) w formie szkoleniowej:
• szkolenie ogólne dotyczące technik kompensacyjnych i asystujących oraz zasad uniwersalnego projektowania (17 godz./Uczestnika),
• szkolenie specjalistyczne z zakresu możliwości komercjalizowania rozwiązań
z zakresu technologii asystujących/kompensacyjnych oraz uniwersalnego projektowania (16 godz./Uczestnika),
Szkolenia odbywać będą się w formie hybrydowej (stacjonarnie i/lub online za pośrednictwem dedykowanej platformy internetowej) w formie wykładów oraz warsztatów udoskonalających umiejętności praktyczne, w grupach liczących średnio 10 osób, jednak nie mniej niż 6 i więcej niż 16 osób. Warunkiem ukończenia jest minimum 90% obecność w szkoleniach oraz uzyskanie minimum 50% poprawnych odpowiedzi
w teście końcowym. Po zakończeniu szkolenia Uczestnik (pracownik) otrzyma certyfikat potwierdzający znajomość zasad uniwersalnego projektowania. Dodatkowo Uczestnik (Przedsiębiorstwo) otrzyma specjalny znak (logotyp), który może wykorzystywać w komunikacji z klientami i kontrahentami,
b) W formie indywidualnego doradztwa poszkoleniowego (wsparcie fakultatywne):profesjonalne wsparcie doradcze związane bezpośrednio z tematyką szkoleń, tj. planowaniem strategii rozwoju w związku z komercjalizacją rozwiązań z zakresu technik kompensacyjnych i asystujących oraz zasad uniwersalnego projektowania. Świadczenie fachowych porad związanych z projektowaniem produktów i usług zapewniających użyteczność dla wszystkich w możliwie najwyższym stopniu. Doradztwo odbywać może się w formie stacjonarnej oraz zdalnej (online) w wymiarze maksymalnie 15 godz./Uczestnika (min. 1 godz./Uczestnika) w układzie: 50% praca własna doradcy, 50% spotkania z Uczestnikiem.
2. Beneficjent pomocy zobowiązany jest do bieżącego informowania Organizatora o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić ich dalszy udział w Projekcie oraz zgłaszania – wyłącznie
w formie pisemnej – wszelkich zmian dotyczących informacji zawartych w dokumentach rekrutacyjnych.
3. Beneficjent pomocy, który został zakwalifikowany do udziału w Projekcie i rozpoczął w nim udział, może zrezygnować z uczestnictwa w Projekcie tylko w przypadkach zastrzeżonych
w ust. 5 niniejszego paragrafu.
4. Beneficjent pomocy jest uprawniony do złożenia rezygnacji z udziału w projekcie najpóźniej 3 dni robocze przed rozpoczęciem pierwszej sesji szkoleniowej. Oświadczenie złożone musi zostać w siedzibie Organizatora w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Uczestnik, który zrezygnował z uczestnictwa w Projekcie z powodu poważnej choroby, zobowiązany jest okazać zwolnienie lekarskie w terminie 3 dni od otrzymania tegoż dokumentu.
6. Organizator zastrzega sobie prawo skreślenia Uczestnika z listy Uczestników Projektu
w następujących przypadkach:
a) naruszenia przez Uczestnika postanowień Regulaminu,
b) rażącego naruszenia porządku organizacyjnego podczas realizacji szkoleń i doradztwa,
c) opuszczenia przez Uczestnika poszczególnych sesji doradztwa bez wcześniejszego usprawiedliwienia,
d) niedokonania obligatoryjnej rejestracji na dedykowanej projektowi platformie szkoleniowej dostępnej pod adresem http://elearning.dostepnydesign.pl (nie dotyczy szkoleń organizowanych w trybie stacjonarnym).
7. Beneficjent pomocy, który zrezygnował z udziału w Projekcie z innych przyczyn niż wymienione w ust. 5 lub który został skreślony z listy Uczestników przez Organizatora, jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Organizatora kosztów związanych z udziałem Beneficjenta w Projekcie w wysokości wskazanej przez Organizatora. Maksymalna wysokość kosztów odnosi się do wartości pomocy publicznej udzielonej na rzecz Beneficjenta pomocy w ramach Projektu określonej w zaświadczeniu o uzyskanej pomocy de minimis.
8. Szczegółowe warunki udziału w Projekcie zawarte są w Umowie projektowej stanowiącej załącznik nr 9 do Regulaminu rekrutacji, której wzór zamieszczony jest na stronie internetowej projektu www.dostepnydesign.pl.
9. Wymagania sprzętowe oraz sieciowe do udziału w szkoleniach zdalnych (online): komputer PC lub laptop z kamerą i mikrofonem oraz dostęp do sieci internet.
10. Szkolenia realizowane w formie zdalnej są realizowane za pośrednictwem dedykowanej platformy internetowej dostępnej po zalogowaniu pod adresem http://elearning.dostepnydesign.pl/ oraz przy wykorzystaniu komunikatora ZOOM.
11. Każdy uczestnik szkolenia otrzyma login oraz hasło do platformy internetowej.
12. Uczestnik jest zobligowany do rejestracji na platformie internetowej najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym rozpoczęcie szkolenia, pod rygorem skreślenia z listy Uczestników Projektu, zgodnie z ustl 6 lit. d)
13. Uczestnik jest zobligowany do wypełnienia pretestów i postestów dostępnych na platformie internetowej lub przekazanych przez trenera w trakcie szkoleń organizowanych w trybie stacjonarnym.
14. Minimalne wymagania sprzętowe, jakie musi spełniać komputer Uczestnika lub inne urządzenie do zdalnej komunikacji, jak również minimalne parametry dotyczące łącza sieciowego niezbędnego do prawidłowej obsługi i korzystania z platformy, której przeprowadzane będą szkolenia online określone zostały w załaczniku nr 10.
15. Niezbędne oprogramowanie umożliwiające Uczestnikom dostęp do prezentowanych treści i materiałów załączono do regulaminu- Załącznik nr 10.
16. Okres ważności linku umożliwiającego uczestnictwo w szkoleniu. Jednorazowe spotkanie – link ma ważność 30 dni od momentu zaplanowania spotkania. W przypadku powtarzającego się spotkania – link ma ważność 365 dni od rozpoczęcia ostatniego wystąpienia spotkania (można z niego skorzystać przy kolejnych wystąpieniach tego wydarzenia)

§ 7
Obowiązki Uczestników Projektu

1. Beneficjent pomocy ma obowiązek:
a) dostarczyć wymagane dokumenty – stanowiące załączniki od 1 do 8 do Regulaminu, wypełnione i podpisane zgodnie z wytycznymi PO WER do Biura Projektu przed podpisaniem umowy,
b) złożyć do Biura Projektu podpisaną umowę przed rozpoczęciem szkolenia lub doradztwa,
c) stawić się osobiście lub oddelegować na szkolenie lub doradztwo poszkoleniowe swojego pracownika, który jest zaangażowany, lub planowane jest jego zaangażowanie w proces planowania rozwoju w oparciu o technologie asystujące i kompensacyjne oraz projektowanie uniwersalne.
d) w przypadku oddelegowania pracownika na szkolenie lub doradztwo – umożliwić pracownikowi przystąpienie do szkoleń lub doradztwa i dopilnować jego udziału w wyznaczonym przez Organizatora terminie,
e) w przypadku szkoleń – wziąć udział osobiście lub dopilnować, aby delegowany pracownik wziął udział w co najmniej 90% realizowanych zajęć,
f) w przypadku wyboru formy wsparcia w postaci doradztwa – wziąć udział osobiście lub dopilnować, aby delegowany pracownik wziął udział w doradztwie i podpisać Formularz wykonania usługi doradczej.
2. Uczestnicy szkoleń oraz doradztwa specjalistycznego mają obowiązek:
a) przestrzegania Regulaminu,
b) punktualnego przybywania na szkolenia,
c) w przypadku formy wsparcia w postaci szkolenia – obecności na co najmniej 90% godzin szkolenia,
d) w przypadku wyboru formy wsparcia w postaci doradztwa – wzięcia udziału w doradztwie w zadeklarowanej ilości godzin,
e) wypełniania ankiet i udzielania informacji w jaki sposób szkolenie przyczyniło się do podniesienia umiejętności i kwalifikacji Uczestników Projektu (w trakcie szkoleń, doradztwa, jak i do trzech miesięcy po ich zakończeniu).
3. W związku z obowiązującym w Polsce stanem epidemii ogłoszonym w związku z COVID-19, Uczestnik przed wzięciem udziału w wybranej formie wsparcia, w przypadku gdy będzie się ona odbywała w trybie stacjonarnym:
a) zobowiązuje się złożyć oświadczenie, że według jego najlepszej wiedzy w okresie ostatnich 14 dni, poprzedzających pierwszy dzień szkolenia lub doradztwa (w zależności co następuje wcześniej):
• nie jest zakażony wirusem SARS-COV-2,
• nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym,
• nie miał bezpośredniej styczności z osobami zakażonymi wirusem SARS-COV-2;
b) w przypadku, gdy w ciągu 14 dni od dnia jego udziału w pierwszym dniu szkolenia lub doradztwa (w zależności co następuje wcześniej) w ramach ww. projektu wystąpią u niego objawy zakażenia COVID 19, zobowiązuje się niezwłocznie poinformować o tym fakcie właściwe miejscowo służby sanitarne i epidemiologiczne, a także Organizatora na adres mailowy: biuro@dostepnydesign.pl oraz podjąć niezbędne kroki wg wskazań GIS https://www.gov.pl/web/koronawirus;
c) zobowiązuje się do przestrzegania reżimu sanitarnego wskazanego w Regulaminie oraz zasad dotyczących bezpiecznego postępowania w trakcie udziału w szkoleniach lub doradztwie.

§ 8
Proces monitoringu i oceny

1. Zgodnie z wymogami Projektu wszyscy Uczestnicy podlegają procesowi monitoringu mającemu na celu ocenę skuteczności działań podjętych w ramach Projektu.
2. W celu przeprowadzenia procesu monitoringu, ewaluacji i oceny Uczestnicy wyrażają zgodę na przeprowadzanie przez Organizatora działań sprawdzających oraz udzielania informacji na temat efektów zrealizowanego wsparcia w ramach Projektu, również po zakończeniu udziału w Projekcie.

§ 8
Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2020 roku i jest dokumentem obowiązującym w ramach Projektu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie. O wszelkich zmianach
w Regulaminie Beneficjent będzie informować na stronie internetowej Projektu
3. W przypadku konfliktu zapisów Regulaminu z ogólnymi wytycznymi i innymi aktami prawnymi służącymi do wdrażania PO WER pierwszeństwo mają te akty prawne.
4. Regulamin podawany jest do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie go w Biurze Projektu oraz zamieszczenie na stronie internetowej Projektu.

Załączniki do Regulaminu:
Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy przedsiębiorstwa (wzór)
Załącznik nr 2 – Karta zgłoszenia uczestnika (wzór)
Załącznik nr 3 – Zakres wsparcia (wzór)
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o przynależności do danej kategorii przedsiębiorstwa (wzór)
Załącznik nr 5 – Oświadczenia dot. Obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych (wzór)
Załącznik nr 6– Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (wzór)
Załącznik nr 7 – Oświadczenie dotyczące otrzymanej pomocy de minimis (wzór)
Załącznik nr 8 – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (wzór)
Załącznik nr 9 – Wzór umowy na udział Przedsiębiorstwa w Projekcie.
Załącznik nr 10 – Wymagania sprzętowe dla internetowej platformy szkoleniowej.

Pobierz zestaw niezbędnych dokumentów