WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE:
1. Beneficjenci posiadają siedzibę na terenie jednego z województw: wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, lubuskiego, dolnośląskiego.
2. Przedsiębiorstwa prowadzą działalność w jednym z poniższych zakresów: produkcja, import, wprowadzanie do obrotu, dystrybucja produktów, projektowanie i świadczenie usług, których funkcjonalność, zakres przedmiotowy lub charakter mogą zostać dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i ograniczeniami funkcjonalnymi.
3. Uczestnikami mogą być właściciele/wspólnicy firm, osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, umowy mianowania i powołania, spółdzielczej umowy o pracę, a także osoby prowadzące działalność gospodarczą.
4. Z Programu nie mogą skorzystać osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych.
5. W Programie mogą wziąć udział wyłącznie podmioty posiadające status przedsiębiorstwa, a więc zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym (rejestr KRS: Przedsiębiorcy) lub w
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG).
6. Udział w Programie ubiegać mogą się wyłącznie Przedsiębiorstwa, które nie uczestniczą w innym projekcie dofinansowanym w ramach konkursu POWR.02.21.00-IP.09-00-002/20.
7. Warunkiem udziału w szkoleniu jest wypełnienie dokumentów rekrutacyjnych w odpowiednim terminie, oraz podpisanie umowy szkoleniowej PRZED rozpoczęciem szkolenia.