Zapisz się do bezpłatnego programu szkoleń, dzięki któremu już po 3 tygodniach nauczysz się jak tworzyć rozwiązania przyjazne klientom, poszerzysz grupę odbiorców swoich usług i produktów, docelowo zwiększysz sprzedaż.

Zapisz się

Podczas 16 godzin szkolenia online

 • poznasz zasady projektowania uniwersalnego, dzięki którym zwiększysz dostępność Twoich usług i produktów,
 • wykorzystując proces design thinking ponownie zaprojektujesz swoje usługi i produkty,
 • teorie od razu zastosujesz w praktyce, skonsultujesz swoje projekty z ekspertami i wdrożysz wypracowany na szkoleniu model w swojej firmie.

Wypełnij formularz kontaktowy i zgłoś swoją firmę do udziału w bezpłatnym szkoleniu Dostępny Design. Projektowanie bez barier.

  Dane firmy

  Nazwa firmy*

  NIP*

  Wielkość firmy*:

  Województwo, w którym zarejestrowana jest firma*:

  Program skierowany jest do firm zarejestrowanych na terenie Polski.

  Adres strony www:

  Osoba kontaktowa w sprawie zgłoszenia

  Imię i Nazwisko*

  Adres mailowy*

  Numer telefonu*

  Skąd dowiedziałaś się / dowiedziałeś się o szkoleniu?

  Inne:
  * Pole obowiązkowe

  Pobierz zestaw niezbędnych dokumentów

  KLAUZULA INFORMACYJNA

  dot. przetwarzania danych osobowych przez Concordia Design Sp. z o. o.  z siedzibą przy ul. Zwierzynieckiej 3, 60-813 Poznań.

  Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego RODO informujemy, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Concordia Design Sp. z o. o. z siedzibą przy Zwierzynieckiej 3, 60-813 Poznań. Kontakt: ul. Zwierzyniecka 3, 60-813 Poznań; e-mail: info@concordiadesign.pl  lub telefonicznie: +48 61 667 44 00.
  2. Kontakt z inspektorem ochrony danych możliwy jest pod adresem do korespondencji: Concordia Design Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Zwierzynieckiej 3, 60-813 Poznań lub adresem e-mail: iod@concordiadesign.pl.  
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie RODO, a w szczególności:

  • 6 ust. 1 lit. a RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła dobrowolną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
  • 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  • 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
  • 6 ust. 1 lit. d RODO – przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
  • 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.

  4. Jeżeli udzieliliście Państwo stosownych zgód dotyczących działań marketingowych i sprzedażowych określonymi kanałami komunikacji, to Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług. Realizując powyższy cel podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony interes polegający na prowadzeniu działań marketingowych i  sprzedażowych w związku z wyrażonymi przez Państwa zgodami dotyczącymi otrzymywania treści marketingowych określonymi kanałami komunikacji. Jeżeli wyraziliście Państwo zgodę na wykorzystywanie danych osobowych do realizacji działań marketingowych to Państwa dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
  5. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do których zostały zebrane. Niepodanie tych danych może skutkować niemożnością realizacji tych celów.
  6. Nieodłącznym elementem realizowania wyżej wskazanych celów jest utrzymanie kontaktu z Państwem za pomocą różnych kanałów komunikacji, tj. poczta tradycyjna, poczta elektroniczna, telefon kontaktowy.
  7. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane odpowiednim odbiorcom, w szczególności instytucjom uprawnionym do kontroli działalności administratora lub podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa.
  8. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą także m.in. dostawcy usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne oraz zarządzanie organizacją, podmioty świadczący usługi prawne i doradcze oraz podmioty udzielające pomocy Administratorowi w dochodzeniu należnych roszczeń.
  9. Posiadają Państwo prawo do:

  • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
  • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO.

  10. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
  11. Dane osobowe należące do Państwa nie podlegają profilowaniu ani nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
  12. Państwa dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres 2 lat od momentu udzielenia zgody na ich przetwarzanie w związku ze złożonym przez Państwa zapytaniem na temat oferowanych usług. W przypadku zawarcia umowy Państwa dane będą przetwarzane przez cały okres realizacji umowy oraz czas niezbędny do jej rozliczenia. Okres ten wynosi 5 lat. Przepisy powszechnie obowiązującego prawa mogą wydłużyć ten okres. Po upływie wyżej wymienionego okresu dane osobowe podlegają usunięciu lub anonimizacji.
  13. Państwa dane przetwarzane w związku z realizacją celów marketingowych na podstawie udzielonej przez Państwa zgody będą przechowywane przez okres 5 lat lub do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem tego celu przetwarzania, do czasu cofnięcia wyrażenia zgody lub do momentu złożenia żądania usunięcia danych.
  14. Jeżeli Państwo uważają, że podane dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możecie Państwo skorzystać z prawa złożenia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).