DGA S.A.
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
Dostępny design

Celem projektu jest podniesienie kompetencji w zakresie wdrażania technologii asystujących i kompensacyjnych oraz uniwersalnego projektowania 800 pracowników przedsiębiorstw i przedsiębiorców pochodzących głównie z województw dolnośląskie, lubuskie, zachodniopomorskie, wielkopolskie poprzez objęcie ich wsparciem szkoleniowo-doradczym w okresie do 31.12.2022 r.

Dofinansowanie projektu z UE: 4 768 936,70 zł

Okres realizacji projektu : od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2022 r.

Projekt pt „Dostępny design” jest realizowany  przez DGA S.A, na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w  ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020, w ramach Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.21 Poprawa zarządzania, rozwoju kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach, typ 6 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego.

Łączna wysokość wydatków kwalifikowalnych Projektu wynosi 4 768 936,70 zł i  obejmuje dofinansowanie w kwocie 4 768 936,70 zł  z następujących źródeł:

  • ze środków europejskich w kwocie 4 019 259,85 zł (słownie: cztery miliony dziewiętnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć i 85/100 zł), co stanowi nie więcej niż 84,28 % wydatków kwalifikowalnych Projektu;
  • ze środków dotacji celowej w kwocie 749 676,85 zł (słownie: siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć i 85/100 zł).