Program „Dostępny Design II” to BEZPŁATNY program szkoleniowo-doradczy, który pozwoli Twojej firmie już po 3 tygodniach poszerzyć grupę swoich klientów, docelowo zwiększając sprzedaż.

Dzięki szkoleniom dostrzeżesz i zburzysz bariery, które mogą ograniczać Twoje produkty lub usługi. Dowiesz się, jak na nowo zaprojektować swoje produkty/usługi/komunikację, by były przyjazne dla wszystkich Klientów.

ZAPISZ SIĘ

Czas
16h szkoleń, 3 tygodnie, spotkania raz w tygodniu.

Forma
interaktywne warsztaty online na konkretnych przykładach i narzędziach

Certyfikat
każdy uczestnik po ukończeniu otrzymuje certyfikat (*wymagane min. 90% obecności)

Doradztwo
6 h doradztwa poszkoleniowego za każdą osobę zgłoszoną do Programu

Daty rozpoczęcia najbliższych szkoleń  →  15.06

Dla kogo?

Dla liderów chcących rozwinąć kompetencje swojego zespołu.

Dla firm produktowych
i usługowych.

Dla przedsiębiorców, którzy czują, że ich Klienci napotykają bariery w użytkowaniu ich produktów i usług.

Dla właścicieli mikro, małych, średnich i dużych firm.

Dla osób zainteresowanych tematyką dostępności.

Dlaczego warto?

Dowiesz się jak tworzyć produkty i usługi przyjazne Klientom.

Poszerzysz swoją wiedzę na temat dostępności, dzięki czemu dostrzeżesz i zniwelujesz bariery, które mogą ograniczać Twoją firmę.

Dowiesz się, jak wykorzystać nowe technologie w biznesie, dzięki którym dotrzesz do większej liczby Klientów i rozwiniesz swoją firmę.

Poznasz ludzi, którzy zajmują się dostępnością na co dzień, dzięki czemu zyskasz realną pomoc w przeprowadzeniu procesów w swojej firmie.

Otworzysz się na nowe perspektywy, uwrażliwisz swój zespół i dowiesz się, dlaczego projektując uniwersalnie przemodelujesz swój biznes.

Dowiesz się, jak zrozumieć potrzeby obecnych i nowych Klientów.

Dowiesz się, jak wyróżnić swój produkt lub usługę.

Nauczysz się, jak poprawić komunikację, aby Klienci lepiej rozumieli Twoją ofertę.

ZAPISZ SWÓJ ZESPÓŁ

na szkolenie Dostępny Design!

Program: ETAP I – SZKOLENIE

1

Design thinking, a projektowanie uniwersalne; empatyzacja i dostępność cyfrowa

→ Poznasz genezę i zasady projektowania uniwersalnego, a także dowiesz się, jak Design Thinking uzupełnia ten proces.

→ Dowiesz się, kim są osoby o szczególnych potrzebach, jakie mają problemy oraz wyzwania w korzystaniu z przestrzeni, produktów i usług.

→ Poznasz przykłady produktów i usług, które powstawały z uwzględnieniem zasad projektowania uniwersalnego.

→ Poznasz zasady tworzenia dostępnych cyfrowo stron www oraz narzędzia do badania kontrastu czy złożoności językowej tekstu.

2

Definiowanie obszaru problemowego i przygotowanie do badań

→ Poznasz zasady tworzenia wyzwania problemowego.

→ Dowiesz się na przykładach, jak budować personę projektową.

→ Nauczysz się tworzyć mapę empatii dla Klienta o szczególnych potrzebach.

→ Dowiesz się, jakimi narzędziami badawczymi zweryfikować faktyczne potrzeby i oczekiwania Klientów.

3

Ideacja; prototypowanie; testowanie; finansowanie zewnętrzne oraz model biznesowy

→ Dowiesz się, o czym warto pamiętać podczas testowania rozwiązań.

→ Otrzymasz informację o możliwościach zewnętrznego finansowania Twoich projektów.

→ Dowiesz się, jak tworzyć model biznesowy na bazie Business Model Canvas.

→ Poznasz techniki kreatywnego generowania pomysłów.

ZAPISZ SWÓJ ZESPÓŁ

Program: ETAP II – DORADZTWO

6h

doradztwa poszkoleniowego za
każdą osobę zgłoszoną do Programu

Po ukończeniu szkolenia będziesz mógł skorzystać z bezpłatnych konsultacji doświadczonych doradców i podczas indywidualnych sesji dowiedzieć się m.in:

→ jak opracować lub zmodyfikować model biznesowy

→ jak przeprowadzić audyt wzorniczy

→ jak przeprowadzić badania jakościowe

→ jak stworzyć dostępną cyfrowo stronę www

→ jak zbudować prostą i zrozumiałą strategię komunikacji z klientem

Ekspertki i eksperci programu

W ramach Programu Dostępny Design przeszkoliliśmy już 800 osób i zrealizowaliśmy około 5 tysięcy godzin doradztwa!

Dowiedz się więcej

Katarzyna Andrzejczyk-Briks

Dowiedz się więcej

Katarzyna Rząsa-Frońska

Dowiedz się więcej

Agnieszka Pełka-Szajowska

Dowiedz się więcej

Małgorzata Pawlak-Kubasek

Dowiedz się więcej

Krzysztof Kubasek

Dowiedz się więcej

Dorota Kabala

Dowiedz się więcej

Agnieszka Mróz

Dowiedz się więcej

Tomasz Ferczykowski

Dowiedz się więcej

Natalia Marciniak-Madejska

Dowiedz się więcej

Dariusz Gosk

Dowiedz się więcej

Błażej Goraj

Dowiedz się więcej

Łukasz Wolff

Dowiedz się więcej

Marek Składowski

Dowiedz się więcej

Ewa Gordziej Niewczyk

Dowiedz się więcej

Barbara Górka

info

Poznaj pozostałych Ekspertów / Ekspertki

Zapisz się do bezpłatnego programu szkoleniowo-doradczego, dzięki któremu już po 3 tygodniach poszerzysz grupę odbiorców swoich usług i produktów, docelowo zwiększysz sprzedaż.

Kto może wziąć udział w Programie:

 • właściciele/wspólnicy firm, osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą,
 • osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, umowy mianowania lub powołania,
 • podmioty posiadające status przedsiębiorstwa, a więc zarejestrowane w KRS (rejestr: Przedsiębiorcy) lub w CEiDG,
 • firmy posiadające status MMŚP – mikro, małe, średnie.

Kto NIE MOŻE wziąć udziału w Programie:

 • firmy duże (nienależące do sektora MMŚP),
 • osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych np. dzieło, zlecenie,
 • freelancerzy, osoby bez zarejestrowanej działalności lub niezatrudnione,
 • instytucje publiczne (np. jednostki samorządu terytorialnego, instytucje kultury, instytucje oświatowe),
 • podmioty, które nie mogą uzyskiwać przychodów z działalności gospodarczej (np. organizacje, fundacje, stowarzyszenia, które nie widnieją w rejestrze Przedsiębiorców w KRS),
 • firmy o zawieszonej działalności gospodarczej.
  * Pole obowiązkowe

  KLAUZULA INFORMACYJNA

  dot. przetwarzania danych osobowych przez Concordia Design Sp. z o. o.  z siedzibą przy ul. Zwierzynieckiej 3, 60-813 Poznań.

  Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego RODO informujemy, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Concordia Design Sp. z o. o. z siedzibą przy Zwierzynieckiej 3, 60-813 Poznań. Kontakt: ul. Zwierzyniecka 3, 60-813 Poznań; e-mail: info@concordiadesign.pl  lub telefonicznie: +48 61 667 44 00.
  2. Kontakt z inspektorem ochrony danych możliwy jest pod adresem do korespondencji: Concordia Design Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Zwierzynieckiej 3, 60-813 Poznań lub adresem e-mail: iod@concordiadesign.pl.  
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie RODO, a w szczególności:

  • 6 ust. 1 lit. a RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła dobrowolną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
  • 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  • 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
  • 6 ust. 1 lit. d RODO – przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
  • 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.

  4. Jeżeli udzieliliście Państwo stosownych zgód dotyczących działań marketingowych i sprzedażowych określonymi kanałami komunikacji, to Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług. Realizując powyższy cel podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony interes polegający na prowadzeniu działań marketingowych i  sprzedażowych w związku z wyrażonymi przez Państwa zgodami dotyczącymi otrzymywania treści marketingowych określonymi kanałami komunikacji. Jeżeli wyraziliście Państwo zgodę na wykorzystywanie danych osobowych do realizacji działań marketingowych to Państwa dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
  5. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do których zostały zebrane. Niepodanie tych danych może skutkować niemożnością realizacji tych celów.
  6. Nieodłącznym elementem realizowania wyżej wskazanych celów jest utrzymanie kontaktu z Państwem za pomocą różnych kanałów komunikacji, tj. poczta tradycyjna, poczta elektroniczna, telefon kontaktowy.
  7. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane odpowiednim odbiorcom, w szczególności instytucjom uprawnionym do kontroli działalności administratora lub podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa.
  8. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą także m.in. dostawcy usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne oraz zarządzanie organizacją, podmioty świadczący usługi prawne i doradcze oraz podmioty udzielające pomocy Administratorowi w dochodzeniu należnych roszczeń.
  9. Posiadają Państwo prawo do:

  • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
  • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO.

  10. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
  11. Dane osobowe należące do Państwa nie podlegają profilowaniu ani nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
  12. Państwa dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres 2 lat od momentu udzielenia zgody na ich przetwarzanie w związku ze złożonym przez Państwa zapytaniem na temat oferowanych usług. W przypadku zawarcia umowy Państwa dane będą przetwarzane przez cały okres realizacji umowy oraz czas niezbędny do jej rozliczenia. Okres ten wynosi 5 lat. Przepisy powszechnie obowiązującego prawa mogą wydłużyć ten okres. Po upływie wyżej wymienionego okresu dane osobowe podlegają usunięciu lub anonimizacji.
  13. Państwa dane przetwarzane w związku z realizacją celów marketingowych na podstawie udzielonej przez Państwa zgody będą przechowywane przez okres 5 lat lub do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem tego celu przetwarzania, do czasu cofnięcia wyrażenia zgody lub do momentu złożenia żądania usunięcia danych.
  14. Jeżeli Państwo uważają, że podane dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możecie Państwo skorzystać z prawa złożenia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).